Potenciale trajnje skutkownych akwakulturnych systemow

Jako nowa hospodarska branša we łužiskim brunicowym regionje zmóžnjeja trajnje skutkowne akwakulturne systemy dekarbonizowanje industrielnych procesow dźakowano biobazowanym produktam.

Produktow je wjele wšelakich. Wopřijeja nimo biomasy předewšěm přirodne wobstatki za kosmetiske, žiwidłowe a farmaprodukty kaž tež za mjezy- a kónčne produkty biomaterialijow.

Akwakulturne systemy z cirkularnym tworjenjom hódnotow skićeja dźělne rozrisanja za ambicioněrowane cile UNO hladajo na trajnu skutkownosć předewšěm we wobłukach konsum a produkcija a na naprawy za škit (Circular Bioeconomy).

Inowaciske pola

I. Inowacije na polu bioprocesow

Zaměrne modularizowanje, awtomatizowanje a digitalizowanje akwatiskich bioprocesow a industrializowanje produkciskich připrawow je zakład, zo so wone wukmanja za doslědnu a wobswětej nješkodźacu produkciju a zo we wubědźowanju wobsteja.

II. Inowacije na polu produktow

Biobazowane produkty su bytostny element nastupajo naslědny přichod. Přez CO2– přetrjebowace bioprocesy so nowe produkty wuwiwaja a eksistowace produkty na bazy fosilnych surowiznow so narunaja.

III. Inowacije na polu serwisa

Z natwarom powšitkownje wužitneho zarjadnišća za slědźenje, transfer technologijow a wědy dóstanu inowatiwne ideje infrastrukturu a rum za wuwiće a skalěrowanje do industrielnje relewantych měritkow. Zarjadnišćo twori nimo toho wukubłansku platformu za „jutřišich fachowcow“.

IV. Inowacije na polu wobchodniskich modelow

Nowe wuwića Sharing & Collaborative Economy budu dźakowano interdisciplinarnej kooperaciji předewzaćow a wědomostnych zarjadnišćow nowe móžnosće za wuspěšne hospodarske agěrowanje pokazać.