Naša misija

Smy inowaciska a kooperaciska syć, kiž wobohaća změnu strukturow we Łužicy z biobazowanym tworjenjom hódnotow.

Wobhladujemy změnu strukturow we Łužicy jako šansu, tworić wabjacy přichod kaž tež přinošować redukowanju parnišćowych płunow w Europje na netto nulu hač 2050.

Naš nadawk je wotkrywanje a wužiwanje akwatiskich resursow za trajnje skutkowne industrializowanje regiona w formje nowych produktow, technologijow a wobchodniskich modelow.

Porno tradicionalnemu tworjenju hódnotow, kotrež so jara na fosilne surowizny złožuje, su akwakulturne systemy biobazowane.
Ze swojej inowaciskej mocu a regionalnym zakótwjenjom su kmane, wuwiće regiona socioekonomisce a hospodarsce wobohaćeć.

Jako wotewrjena, we Łužicy zadomjena syć hospodarstwa, wědomosće a ciwilneje towaršnosće kooperujemy z regionalnymi, němskimi kaž tež mjezynarodnymi nošerjemi kompetencow na dobro biobazowaneho cirkularneho hospodarstwa we Łužicy a zwonka njeje.

Za to wotkrywamy – interdisciplinarnje a so na wiki měrjo – moderne a na akwatiske resursy so złožowace produkciske procesy a technologije. Pře wšě fazy wuwića so zhromadnje wo to postaramy, zo dozrawja za produkciju a zwičnjowanje.

Za to kubłamy a wukmanjamy regionalnu syć akterow, zo by změna strukturow wabjaca za žiwjenje tule była. Přez skutkowne iniciatiwy ma nowe wusměrjenje Łužicy jako industrijna krajina być trajnje skutkowne.

Jako infrastrukturne wuměnjenja staramy so najprjedy wo natwar:

  • regionalneho centruma za transfer technologijow

  • prěnjeje industrielneje produkcije mikroalgow we Łužicy jako nukleus nowych rjećazow tworjenja hódnotow

Naša wizija

Łužica – modelowy region za industrielne systemy akwakulturow a biobazowane produkty.

W přichodźe budźe Łužica dźakowano inowacijam, technologijam a produktam po wšěm swěće waženy cluster wědy, atraktiwne hospodarske stejnišćo a magnet za wopytowarjow:

  • za předewzaćelow a zastupjerjow industrije, zo bychu něšto wo technologiskich rozrisanjach a jich industrializowanju wuknyli

  • za politikarjow, zo bychu so wo procesu hoberskich přeměnow, cyle nowych resursach a škiće klimy informowali a za to zasadźeli

  • za wědylačnych z cyłeho swěta, zo bychu wo nowych powołanjach, pućach wukubłanja a kmanych rozrisanjach za wšědny dźeń zhonili

Inowatiwne technologiske systemy kaž tež splećenje najwšelakorišich branšow do syće su rozsudne pohonjowaki.

Z tym, zo zwoprawdźamy integrowane akwakulturne systemy, zmóžnja so industrielne produkowanje najwšelakorišich zaso rosćacych mjezy- a kónčnych produktow we Łužicy – profitabelnje, resursy lutujo a klimu škitajo.

Hižo dźensa je móžnosćow, tute produkty wužiwać jako wobstatk farmaceutiskich a kosmetiskich wudźěłkow, jako žiwidło abo přidawk za žiwidła, jako hnojidło, nošak energije atd.