My smy AquaTech Łužica

Zwjazujemy akterow z hospodarstwa, wědomosće a ciwilneje towaršnosće ze zaměrom, wědu a technologije optimalnje transferować. Z tym hodźa so inowacije z labora wuspěšnje do industrije zawjesć.

Fokus złožujemy na dalše wuwiwanje a zwoprawdźenje trajnje skutkowneho biobazowaneho cirkularneho hospodarjenja, kiž wužiwa akwatiske resursy.

Naši partnerojo angažuja so za wuwiwanje, podpěrowanje, zwoprawdźenje a wobhopodarjenje tutych inowatiwnych systemow.

Iniciatorojo zwjazka AquaTech Łužica, dr.- ing. Felix Krujatz (TU Drježdźany), Andreas Kretschmer (Greentec Consult) a Gunnar Mühlstädt, su so wuspěšnje wo prěnju fazu programa WIR! Zwjazkoweho ministerstwa za kubłanje a slědźenje požadali.

W tutej prěnjej fazy koncipowanja (september 2020 – meje 2021) našu syć wutworimy.
W meji 2021 požadamy so w Zwjazkowym ministerstwje za kubłanje a slědźenje wo šěsćlětnu fazu realizacije, wočakujo spěchowanske srědki hač do 15 mio. euro. Z tutymi pjenjezamy budźemy ideje zwjazka AquaTech Łužica za region zwoprawdźeć.

Zastupće tež Wy do našeje syće a přinošujće swoju wiziju wo wabjacym přichodźe Łužicy!